All personal och alla föräldrar på förskolan Dvärgbjörken har ett ansvar vad gäller attityder, värderingar och trivsel på förskolan.

Alla på förskolan måste arbeta förebyggande och reagera på tendenser till mobbning och kränkningar.

All personal skall agera när de ser en situation där kränkande handlingar t.ex. mobbning, våld eller hot om våld förekommer.  Målsättningar:

 • Ingen form av kränkande behandling får förekomma på förskolan Dvärgbjörken.
 • Alla barn och vuxna ska bli respekterade för den de är.
 • Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att vara i förskolan.

Förebyggande åtgärder mot mobbning och annan kränkande behandling 

Personalens främsta uppgifter är att:

 1. Arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandling
 2. Aktivt arbeta för ökad trivsel och trygghet
 3. Samtala med alla personer som är inblandade i kränkande situationer

 

På förskolan Dvärgbjörken satsar vi på en liten barngrupp då vi anser att den är en viktig grundförutsättning för att skapa en trygg och positiv stämning med en god miljö.


Systematisk klagomålshantering 

 1. Öppen dialog mellan personal och föräldrar
 2. Klagomål bör i första hand ges till den det berör
 3. Vid eventuella konflikter inom personalen, mellan någon i personalen och en förälder eller mellan två föräldrar skall den som vill ta upp frågan kontakta förskolechefen, ordförande, personalansvarige eller annan i styrelsen. Om det inte är möjligt, t.ex. för att styrelsen berörs av konflikten, får man ta kontakt med någon annan förälder. Det finns vidare möjlighet att ta upp känsliga frågor i samband med utvecklingssamtal och andra enskilda samtal.

Mobbning - Definition av mobbning 

En person blir mobbad när han eller hon vid upprepade tillfällen blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Mobbning kan indelas i tre typer:

 •  Psykisk mobbning

Med psykisk mobbning menas den tysta utstuderande mobbningen. Den sker oftast i det fördolda, men också med minspel, suckar, viskningar, grimaser, menande blickar, gester, uteslutningar och tystnad.

 • Verbal mobbning

Med verbal mobbning menas att säga elaka och obehagliga saker, hota, håna eller retas. Man anmärker på nationalitet, kön, religon, frisyr, kläder, ja allt som den utsatte gör eller säger. Vill man hitta fel så gör man det.

 • Fysisk mobbning

Man kan angripa någon fysiskt på olika sätt genom att slå, knuffa, sparka, nypa, hålla fast, riva sönder kläder, trycka in mot väggen, sätta krokben etc. Den fysiska mobbningen är den som är lättast att upptäcka.

      

Reviderad 20160122